همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار

شرح موضوع 
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار اسفندماه 1392 در تهران برگزار می گردد.
از کلیه پژوهشگران گرامی جهت شرکت در همایش دعوت بعمل می آید. مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی دریافت خواهد شد. 
مقالات در شش محور اصلی علوم جغرافیایی،شهرسازی،معماری، حمل ونقل، محیط زیست و مدیریت شهری و زیر محورهای مرتبط پذیرش خواهند شد. 
به کلیه شرکت کنندگان اعم از حضوری وغیر حضوری گواهینامه های معتبر ملی مربوطه اعطا خواهد گردید.پژوهشگران گرامی می توانند به دو صورت حضوری وغیر حضوری در همایش ثبت نام نموده و از خدمات همایش بهره مند گردند. 
مقالات ترجمه وتالیفی در صورت دارا بودن بار علمی مناسب به تشخیص هیات داوران پذیرش میگردد. 
گواهینامه معتبر ملی شرکت کنندگان غیر حضوری یک هفته پس از همایش به ادرس های اعلام شده ارسال خواهد شد.
مقالات پذیرفته شده پس از ثبت نام قطعی نویسندگان علاوه بر درج درCDکامل مجموعه مقالات همایش در سایت های CIVILICA وسامانه گردهمایی پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC درج و درپایگاه کنسرسیوم محتوای ملی به نام نویسندگان، ثبت ملی و رسمی خواهند شد.


محورهای همایش
محورهای جغرافیایی :
- جغرافیا ، آمایش سرزمین
- جغرافیا و فضای سبز شهری
- جغرافیا ومدیریت بحران
- جغرافیا و محیط زیست
- جغرافیا وکاهش مخاطرات طبیعی
- جغرافیا،اقلیم شناسی وکاربردها
- جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در جغرافیا
- جغرافیا ومشکلات امروزی شهرها
- اقلیم ،معماری و بهینه سازی مصرف
- کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و دور سنجی
- فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری
- مکان یابی تاسیسات وتجهیزات شهری
- جغرافیا و حمل ونقل پایدار
- کاربری اراضی درشهرها و روستاها
- کاربرد اقلیم شناسی در حمل ونقل هوایی
- جغرافیا، مدلهای کمی وتحلیل های آماری
- جغرافیا وتوسعه پایدار شهری و روستایی
- جغرافیا و گردشگری کلیه محورها
- سایر ایده های نوین در زمینه علوم جغرافیایی 

شهرسازی وتوسعه شهری پایدار :
- بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
- معماری ، شهرسازی و توسعه پایدار
- محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
- تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
- کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
- سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
- ناپایداری شهر و عوامل موثر
- شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
- شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
- توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
- شهرهای جدید و توسعه پایدار
- بافت های تاریخی
- مدیریت وبرنامه ریزی شهری
- مشارکت شهروندان،حقوق شهری وفرهنگ سازی شهروندی
- بهسازی و نوسازی شهری

معماری و توسعه پایدار :
- معماری،زیبایی شناسی وهویت شهری
- روشها ، فناوریها و انرژی های نو در در معماری
- معماری ومحیط زیست
- معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
- المان های شهری
- معماری و نانو
- بهینه سازی مصرف در ساختمان ها
- برنامه ریزی منطقه ای و شهری
- طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
- معماری وهویت
- معماری سنتی واسلامی
- گردشگری ومعماری

محورهای حمل ونقل :
- چالش های حمل ونقل عمومی در ایران
- کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی حمل ونقل
- سیستم های هوشمند مدیریت ترافیک وحمل ونقل
- شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
- جایگاه فرودگاه وحمل ونقل هوایی در توسعه پایدار
- مکان یابی وامکان سنجی ایجاد سیستم های حمل ونقل عمومی
- ارزیابی چالش های حمل ونقل جاده ای سازگار با زیست بوم درایران

حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار :
- ایمنی حمل و نقل ومخاطرات اقلیمی
- آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
- مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
- حمل ونقل هوایی ،تحریم وراهبردها
- کاربرد GISدرمدیریت حمل ونقل
- نقش عوامل جغرافیایی در برنامه ریزی حمل ونقل

محیط زیست ومنابع طبیعی :
- محیط زیست و انواع آلودگی ها
- مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
- برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
- جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
- کشاورزی ومحیط زیست پایدار
- شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
- کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
- روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
- فناوری های نوین و محیط زیست شهری
- توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
- اکولوژی شهری وشهر سبز
- کاربردGIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
- تغییر اقلیم ومحیط زیست
- حیات وحش ومحیط زیست پایدار
- نقش سازمانهای مردم نهاد(NGO)در حفاظت از محیط زیست
- گردشگری ومحیط زیست
- مکانیسم های توسعه پایدار


مدیریت وبرنامه ریزی شهری  :
- مدیریت پروژه های شهری
- گردشگری شهری
- حقوق شهری
- فرهنگ شهر نشینی
- شهروند و حقوق شهروندی
- نماهای شهری
- تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
- برنامه ریزی کالبدی شهری
- نقش شهرداری ها در توسعه شهری

تقویم همایش
مهلت ارسال چکیده به همراه متن کامل مقالات: 1392/10/10
اعلام نتایج داوری : 1392/10/20
زمان ثبت نام نهایی: 1392/11/10
برگزاری همایش: 1392/12/8

هزینه شرکت در همایش
ثبت نام دانشجویی حضوری (ارائه کارت دانشجویی) :80000 تومان
هیت علمی،اساتید ، حضوری : 90000تومان
ثبت نام آزاد، حضوری :100000 تومان
ثبت نام دانشجویی غیر حضوری (ارائه اسکن کارت دانشجویی) :70000 تومان
هیت علمی،اساتید ، غیرحضوری:80000 تومان
ثبت نام آزاد، غیر حضوری: 90000 تومان
هزینه ثبت نام هرمقاله مازاد 30000 تومان
درخواست گواهی برای سایر نویسندگان(هر نفر)15000تومان

دیگر موارد 
- به اطلاع پژوهشگران گرامی وشرکت کنندگان ارجمند میرساند باتوجه به دشواری حضور پژوهشگران گرامی از شهرها ونواحی دور کشور در محل برگزاری کنفرانس، وعدم امکان حضور تمام شرکت کنندگان گرامی به صورت حضوری در همایش، این عزیزان می توانند به صورت غیر حضوری نیز در همایش شرکت نموده و ازتمام مزایای شرکت کنندگان حضوری بهره مند گردند. بدین منظور می بایست در هنگام ارسال مقاله، در قسمت توضیح نویسنده برای مقاله، قبل از ارسال نهایی مقاله، نحوه شرکت خود در کنفرانس اعم از حضوری و یا غیر حضوری را مشخص نمائید. ( هیچگونه تفاوتی در گواهینامه های صادره برای شرکت کنندگان حضوری و غیرحضوری وخدمات ارائه شده وجود نخواهد داشت.)

- به منظور ارائه هرمقاله در همایش باید حداقل یک نفر از نویسندگان آن مقاله در همایش ثبت نام نمایند.خدمات قابل ارئه به شرکت کنندگان حضوری همایش شامل حضور وشرکت در کنفرانس وارائه مقالات وسخنرانی ها،پذیرائی میان وعده ها وناهار و همچنین دریافت پکیج همایش وگواهینامه ارائه مقالات و لوح فشرده مجموعه مقالات خواهد بود.(گواهینامه مقالات بادرج نام تمام نویسندگان وتنهابرای فرد ثبت نام کننده صادر میگردد در صورت درخواست گواهی برای سایر شرکت کنندگان بایدجداگانه درخواست گردد). خدمات قابل ارائه به شرکت کنندگان غیر حضوری نیز شامل هزینه های مربوط به داوری مقالات، صدور گواهینامه مقالات بانام تمام نویسندگان وتنهابرای فرد ثبت نام کننده، ولوح فشرده همایش خواهد بود.گواهی نامه وسی دی پژوهشگران غیرحضوری ومجموعه مقالات 10 روز بعد از همایش برای افراد غیر حضوری از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد.دبیرخانه همایش به سبب جایگاه والا و ارزشمند پژوهشگران گرامی خود را متعهد به خدمات رسانی وپاسخگویی به تمامی سوالات ونیازهای پژوهشگران واساتید گرامی در خصوص همایش به بهترین شکل می داند.

- از هر فرد به عنوان نویسنده مسول تنها 4 مقاله مورد پذیرش خواهد بود و کلیه هزینه ها پس از انجام داوری وپذیرش مقالات دریافت می گردد وبرای اراسل مقاله نیاز به واریز وجه نخواهد بود.

- برای ثبت نام کنندگان حضوری فاقد مقاله گواهینامه شرکت در کنفرانس صادر خواهد شد.

-  کل هزینه‌های مربوطه بعد از پذیرش مقاله واعلام لیست نهایی مقالات پذیرفته شده اخذ و چاپ در مجموعه مقالات همایش و صدور گواهی ارائه مقالات منوط به واریز وجه خواهد بود.

اطلاعات تماس 
تلفکس دبیرخانه : 02144240891 
تلفن پاسخگویی مستقیم: 09358375199
آدرس دبیرخانه: تهران ستارخان خیابان صادقی پورخیابان شکوری پلاک20واحد1 
کدپستی: 1453713981 
آدرس وبسایت همایش: http://www.iscconferences.com/467/fa 
پست الکترونیک همایش: h.nationalconference@gmail.com 


منبع : ندا باقری (تحریریه اتود)

/ 0 نظر / 18 بازدید